برچسب: Google Ads

شرایط لازم برای کار با Google Ads

شرایط لازم برای کار با Google Ads AdRank Bidding Campaign Type Click-Through Rate CPC CPM Conversion Rate Display Network Ad Extensions Keywords PPC Quality Score این شرایط مشترک به شما در تنظیم ، مدیریت و…