تعرفه به دلار

پلن یک

۶۹۹,۰۰۰

هزار تومان
 • بازدید ۱۴۰۰-۷۰۰۰
 • کلید واژه نا محدود
 • حداقل هزینه هرکلیک ۱ سنت
 • اطلاع رسانی خودکار اتمام شارژ
 • دریافت گزارش روزانه , هفتگی , ماهانه
 • مشاوره رایگان
 • نمایش در موبایل و تبلت
 • نمایش رایگان در نتایج جستجو
 • نمایش در سایت های مرتبط
 • مدت زمان نمایش بدون محدودیت
 • مدیریت زمان , مکان , بودجه
 • پشتیبانی از گوگل فارسی
 • امکان نمایش در صفحه اول
 • قابلیت نمایش در بالای صفحه اول

پلن دو

۱,۴۰۰,۰۰۰

هزار تومان
 • بازدید۱۰۰۰۰-۲۰۰۰
 • کلید واژه نا محدود
 • حداقل هزینه هرکلیک ۱ سنت
 • اطلاع رسانی خودکار اتمام شارژ
 • دریافت گزارش روزانه , هفتگی , ماهانه
 • مشاوره رایگان
 • نمایش در موبایل و تبلت
 • نمایش رایگان در نتایج جستجو
 • نمایش در سایت های مرتبط
 • مدت زمان نمایش بدون محدودیت
 • مدیریت زمان , مکان , بودجه
 • پشتیبانی از گوگل فارسی
 • امکان نمایش در صفحه اول
 • قابلیت نمایش در بالای صفحه اول

پلن سه

۴,۲۰۰,۰۰۰

هزار تومان
 • بازدید۳۰۰۰۰-۶۰۰۰
 • کلید واژه نا محدود
 • حداقل هزینه هرکلیک ۱ سنت
 • اطلاع رسانی خودکار اتمام شارژ
 • دریافت گزارش روزانه , هفتگی , ماهانه
 • مشاوره رایگان
 • نمایش در موبایل و تبلت
 • نمایش رایگان در نتایج جستجو
 • نمایش در سایت های مرتبط
 • مدت زمان نمایش بدون محدودیت
 • مدیریت زمان , مکان , بودجه
 • پشتیبانی از گوگل فارسی
 • امکان نمایش در صفحه اول
 • قابلیت نمایش در بالای صفحه اول

پلن چهار

۶,۹۲۰,۰۰۰

هزار تومان
 • بازدید۲۵۰۰۰-۹۰۰۰
 • کلید واژه نا محدود
 • حداقل هزینه هرکلیک ۱ سنت
 • اطلاع رسانی خودکار اتمام شارژ
 • دریافت گزارش روزانه , هفتگی , ماهانه
 • مشاوره رایگان
 • نمایش در موبایل و تبلت
 • نمایش رایگان در نتایج جستجو
 • نمایش در سایت های مرتبط
 • مدت زمان نمایش بدون محدودیت
 • مدیریت زمان , مکان , بودجه
 • پشتیبانی از گوگل فارسی
 • امکان نمایش در صفحه اول
 • قابلیت نمایش در بالای صفحه اول

پلن پنج

۱۳,۷۰۰,۰۰۰

هزار تومان
 • بازدید ۵۰۰۰۰-۱۳۰۰۰
 • کلید واژه نا محدود
 • حداقل هزینه هرکلیک ۱ سنت
 • اطلاع رسانی خودکار اتمام شارژ
 • دریافت گزارش روزانه , هفتگی , ماهانه
 • مشاوره رایگان
 • نمایش در موبایل و تبلت
 • نمایش رایگان در نتایج جستجو
 • نمایش در سایت های مرتبط
 • مدت زمان نمایش بدون محدودیت
 • مدیریت زمان , مکان , بودجه
 • پشتیبانی از گوگل فارسی
 • امکان نمایش در صفحه اول
 • قابلیت نمایش در بالای صفحه اول

پلن شش

۲۶,۹۹۰,۰۰۰

هزار تومان
 • بازدید ۸۰۰۰۰-۲۰۰۰۰
 • کلید واژه نا محدود
 • حداقل هزینه هرکلیک ۱ سنت
 • اطلاع رسانی خودکار اتمام شارژ
 • دریافت گزارش روزانه , هفتگی , ماهانه
 • مشاوره رایگان
 • نمایش در موبایل و تبلت
 • نمایش رایگان در نتایج جستجو
 • نمایش در سایت های مرتبط
 • مدت زمان نمایش بدون محدودیت
 • مدیریت زمان , مکان , بودجه
 • پشتیبانی از گوگل فارسی
 • امکان نمایش در صفحه اول
 • قابلیت نمایش در بالای صفحه اول
حرفه ای

تعرفه به لیر

پلن یک

۱۳۵,۰۰۰

هزار تومان
 • بازدید ۴۰۰-۷۰۰
 • کلید واژه نا محدود
 • حداقل هزینه هرکلیک ۱ سنت
 • اطلاع رسانی خودکار اتمام شارژ
 • دریافت گزارش روزانه , هفتگی , ماهانه
 • مشاوره رایگان
 • نمایش در موبایل و تبلت
 • نمایش رایگان در نتایج جستجو
 • نمایش در سایت های مرتبط
 • مدت زمان نمایش بدون محدودیت
 • مدیریت زمان , مکان , بودجه
 • پشتیبانی از گوگل فارسی
 • امکان نمایش در صفحه اول
 • قابلیت نمایش در بالای صفحه اول

پلن دو

۲۶۰,۰۰۰

هزار تومان
 • بازدید ۱,۰۰۰-۱,۵۰۰
 • کلید واژه نا محدود
 • حداقل هزینه هرکلیک ۱ سنت
 • اطلاع رسانی خودکار اتمام شارژ
 • دریافت گزارش روزانه , هفتگی , ماهانه
 • مشاوره رایگان
 • نمایش در موبایل و تبلت
 • نمایش رایگان در نتایج جستجو
 • نمایش در سایت های مرتبط
 • مدت زمان نمایش بدون محدودیت
 • مدیریت زمان , مکان , بودجه
 • پشتیبانی از گوگل فارسی
 • امکان نمایش در صفحه اول
 • قابلیت نمایش در بالای صفحه اول

پلن سه

۷۷۹,۰۰۰

هزار تومان
 • بازدید۲,۰۰۰-۳,۵۰۰
 • کلید واژه نا محدود
 • حداقل هزینه هرکلیک ۱ سنت
 • اطلاع رسانی خودکار اتمام شارژ
 • دریافت گزارش روزانه , هفتگی , ماهانه
 • مشاوره رایگان
 • نمایش در موبایل و تبلت
 • نمایش رایگان در نتایج جستجو
 • نمایش در سایت های مرتبط
 • مدت زمان نمایش بدون محدودیت
 • مدیریت زمان , مکان , بودجه
 • پشتیبانی از گوگل فارسی
 • امکان نمایش در صفحه اول
 • قابلیت نمایش در بالای صفحه اول

پلن چهار

۱,۳۰۰,۰۰۰

هزار تومان
 • بازدید۴,۰۰۰-۶,۰۰۰
 • کلید واژه نا محدود
 • حداقل هزینه هرکلیک ۱ سنت
 • اطلاع رسانی خودکار اتمام شارژ
 • دریافت گزارش روزانه , هفتگی , ماهانه
 • مشاوره رایگان
 • نمایش در موبایل و تبلت
 • نمایش رایگان در نتایج جستجو
 • نمایش در سایت های مرتبط
 • مدت زمان نمایش بدون محدودیت
 • مدیریت زمان , مکان , بودجه
 • پشتیبانی از گوگل فارسی
 • امکان نمایش در صفحه اول
 • قابلیت نمایش در بالای صفحه اول

پلن پنج

۲,۶۰۰,۰۰۰

هزار تومان
 • بازدید ۸,۰۰۰-۱۲,۰۰۰
 • کلید واژه نا محدود
 • حداقل هزینه هرکلیک ۱ سنت
 • اطلاع رسانی خودکار اتمام شارژ
 • دریافت گزارش روزانه , هفتگی , ماهانه
 • مشاوره رایگان
 • نمایش در موبایل و تبلت
 • نمایش رایگان در نتایج جستجو
 • نمایش در سایت های مرتبط
 • مدت زمان نمایش بدون محدودیت
 • مدیریت زمان , مکان , بودجه
 • پشتیبانی از گوگل فارسی
 • امکان نمایش در صفحه اول
 • قابلیت نمایش در بالای صفحه اول

پلن شش

۵,۲۰۰,۰۰۰

هزار تومان
 • بازدید ۱,۵۰۰۰-۲۵,۰۰۰
 • کلید واژه نا محدود
 • حداقل هزینه هرکلیک ۱ سنت
 • اطلاع رسانی خودکار اتمام شارژ
 • دریافت گزارش روزانه , هفتگی , ماهانه
 • مشاوره رایگان
 • نمایش در موبایل و تبلت
 • نمایش رایگان در نتایج جستجو
 • نمایش در سایت های مرتبط
 • مدت زمان نمایش بدون محدودیت
 • مدیریت زمان , مکان , بودجه
 • پشتیبانی از گوگل فارسی
 • امکان نمایش در صفحه اول
 • قابلیت نمایش در بالای صفحه اول
حرفه ای

علاقه مند به امکانات و ویژگی های دلخواه خود هستید؟